KALIY GIRDOKSIT

KALIY GIRDOKSIT

 ORFOFOSFORIK KISLOTA 85%

ORFOFOSFORIK KISLOTA 85%

 KALSIYLASHTIRILGAN SODA

KALSIYLASHTIRILGAN SODA

 IZOPROPILOVIY SPIRT

IZOPROPILOVIY SPIRT

 TRILON B EDTA2NA (ETILENDIAMINTETRAUKSUSLIK KISLOTA DINATRIEV TUZI) )

TRILON B EDTA2NA (ETILENDIAMINTETRAUKSUSLIK KISLOTA DINATRIEV TUZI) )

 Glitserin 99,9%

Glitserin 99,9%

 Natriy tetraborat boraks 10-suv

Natriy tetraborat boraks 10-suv

 MONOETANOLAMIN

MONOETANOLAMIN